Preinscripció a la 58a Olimpíada Matemàtica

A causa de les condicions imposades per la Covid19, les proves de l’Olimpíada d'enguany poden tenir dues modalitats diferents. Pocs dies abans de la celebració es decidirà la modalitat en funció de les circumstàncies del moment.

  • Modalitat A. Prioritària i molt probable)  Proves presencials al lloc o llocs, dies i hores que es faran públics més endavant. Es prendran totes les precaucions possibles de cara a evitar contagis: presa de temperatura a l’entrada, exigència de neteja de mans i dispensadors suficients de desinfectants.
    Si aquesta opció és la que s’implementa, la organització de l’Olimpíada i les institucions titulars dels locals que l’acullen queden eximits de tota responsabilitat en cas que pogués atribuir-se a la reunió qualsevol problema sanitari posterior que afectés a algun concursant.
  • Modalitat B. NO prioritària i poc probable)  Proves no presencials, amb els concursants fent les proves des del seu domicili. En aquest cas hauran de disposar d'una connexió a Internet apta per a fer una trobada a través de Google Meet, amb càmera i micròfon operatius. Durant les proves, la càmera haurà d'estar en funcionament.

En qualsevol de les dues modalitats, el tribunal de l’Olimpíada, així com els vigilants, vetllaran pel correcte funcionament de les proves i podran prendre les mesures adients si es dóna el cas que s’observin activitats prohibides com l’ús d'elements electrònics d’ajuda, o comunicació entre concursants, amb tercers o amb l’exterior. Les decisions del tribunal seran inapel·lables.


Ompliu el formulari següent per a completar la vostra preinscripció com a participant.

Nota: Tots els camps indicats amb * són obligatoris.

Sense espais ni guions

9 dígits sense espais


Indiqueu si el/la participant disposa d'alguna intolerància alimentària:


Finalment, si us plau descarregueu el document d'autorització, signeu-lo (tant els pares/tutors com el/la participant), escanegeu-lo i carregueu-lo aquí com un arxiu en format PDF. Si us plau, feu servir un escàner pla o una aplicació de mòbil com ara CamScanner. No s'acceptaran fotografies.


Nota important: Després d'enviar la vostra preinscripció, se us indicarà el vostre codi de participant, que haureu d'escriure a tots els fulls de resposta el dia de la prova (en lloc del vostre nom i cognoms). Aquest codi també se us enviarà al correu electrònic que hagueu indicat.

Així mateix, el dia de la prova els concursants hauran de lliurar el full d'inscripció que es pot trobar aquí degudament emplenat, signat pel pare/mare/tutor i segellat pel centre d'estudis.